Algemene Voorwaarden

 Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

- Opdrachtgever: de wederpartij van Turbulent Indigo.

- Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Turbulent Indigo.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Turbulent Indigo gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Turbulent Indigo verrichte handelingen.

2. Door ondertekening van het projectplan (de overeenkomst) van Turbulent Indigo verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Turbulent Indigo en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Turbulent Indigo en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door Turbulent Indigo gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders is aangegeven.

2. Turbulent Indigo is slechts gebonden aan de offertes indien de aanvaarding ervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 2 maanden aan Turbulent Indigo wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Turbulent Indigo zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Turbulent Indigo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de opdrachtgever te betalen periodieke bedragen, geldt dat Turbulent Indigo gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Turbulent Indigo van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Tenzij anders overeengekomen doet opdrachtgever een aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en projectplan van de te maken website. De website krijgt een tijdelijke pagina, zodra de site zodanig gevorderd is dat dit mogelijk is krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid de website te bekijken op de tijdelijke locatie. Na de definitieve oplevering van de website wordt het restant bedrag gefactureerd evenals de overeengekomen extra werkzaamheden.

4. Facturering van hosting en kosten van domeinnaamregistratie gebeurt per jaar vooraf. Periodiek vervallende bedragen worden gefactureerd per maand, vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

5. Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie beheer.

6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Turbulent Indigo aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte heeft ondertekend.

9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Contentbeheer van de website

1. Deze voorwaarden gelden voor het contentbeheer van een bestaande website.

2. Met contentbeheer van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina's van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden, zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina's van de website indien toepasselijk.

3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina's. Wijzigingen aan de teksten worden eenmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.

4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.

5. Kosten van een contentbeheercontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

6. De opzegtermijn voor een contentbeheercontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Technisch onderhoud van de website

1. Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van Content Management Systemen, plugins, extensies en modules en het regelmatig maken van een backup van de database.

2. Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen Wordpress- of Joomla bestanden, thema, template) door de opdrachtgever zijn volledig voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen buiten het onderhoudscontract.

3. Het eventueel maken van een kopie van de website voor testdoeleinden valt buiten het onderhoudscontract.

4. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.

5. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

6. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

7. Bij afname van een hostingcontract bij Turbulent Indigo, tezamen met een website, geldt een onderhoudsverplichting van Joomla c.q. Wordpress en de daarop geïnstalleerde thema's c.q. templates en plugins. Deze onderhoudsverplichting kan gedaan worden in de vorm van een technisch onderhoudscontract.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt voor tijdige aanlevering van het materiaal.

2. Turbulent Indigo mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

1. Turbulent Indigo zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Turbulent Indigo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Turbulent Indigo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Turbulent Indigo zijn verstrekt, heeft Turbulent Indigo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertaging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Turbulent Indigo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Turbulent Indigo kenbaar behoorde te zijn.

4. Turbulent Indigo zal de website opleveren binnen de in de offerte gestelde termijn. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

5. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van de opdrachtgever heeft Turbulent Indigo het recht een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties en evenementen te kunnen aantonen dat Turbulent Indigo hier opdracht voor heeft zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

6. Indien door Turbulent Indigo of door Turbulent Indigo ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijk gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart Turbulent Indigo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk

1. Indien Turbulent Indigo op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Turbulent Indigo worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Turbulent Indigo.

2. Turbulent Indigo is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

3. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Turbulent Indigo opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties.

4. Na het goedkeuren van de offerte en projectplan en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

5. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Turbulent Indigo van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 10. Duur en beëindiging

1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. (lopend vanaf de ingangsdatum)

2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

3. Turbulent Indigo kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Turbulent Indigo gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

4. Turbulent Indigo heeft het recht geleverde diensen en producten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Turbulent Indigo niet nakomst of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Turbulent Indigo zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Turbulent Indigo kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

5. Turbulent Indigo heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites een gevaar vormen voor de server, en zo voor andere op de server aanwezige websites, door het aanwezig zijn van onveilige scripts. Schade die hieruit voortvloeit kan niet verhaald worden op Turbulent Indigo.

6. Turbulent Indigo heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites onvoldoende technisch worden onderhouden en daardoor vallen onder artikel 10.5

Artikel 11. Levering en levertijd

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.

2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 12. Copyright

1. Alle aan Turbulent Indigo verstrekte goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.

2. Alle door Turbulent Indigo ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Turbulent Indigo voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

3. Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Turbulent Indigo het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor ander doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van Turbulent Indigo wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.

4. Indien opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigd copyright.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Turbulent Indigo en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

2. De aansprakelijkheid van Turbulent Indigo zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

3. De aansprakelijkheid van Turbulent Indigo stopt als opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht.

4. Turbulent Indigo kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website of aan anderen berokkend wordt.

Artikel 14. Overmacht

1. In geval van overmacht is Turbulent Indigo gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd.

3. Turbulent Indigo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Turbulent Indigo geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 15. Diverse bepalingen

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meerdere bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

3. Turbulent Indigo kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

4. Turbulent Indigo heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 16. Derden

1. Turbulent Indigo is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Turbulent Indigo doorgevoerd en doorberekend.

2. Turbulent Indigo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

2. De door Turbulent Indigo vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

3. Door Turbulent Indigo of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Turbulent Indigo.

Artikel 18. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door Turbulent Indigo slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn privacybepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.

2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Turbulent Indigo verstrekt informatie als NAW, e-mailadres, telefoonnummer etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

 

Amsterdam, 8 januari 2015